مطالب و مقالات

محوریت فعالیت تیم brain plus، تولید محتوا با محوریت ارائه آگاهی ها و مشاوره و راهکارها در حوزه ی رشد کودک، اختلالات رشدی مرتبط، توانبخشی، ارزیابی؛ درمان و ارائه راهکارهای مورد نیاز به خانواده ها و سایر متقاضیان می باشد.